Szkoła » Dokumenty » Program wychowawczo-profilaktyczny Dziś jest sobota (2020-03-28)
Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Stanisława Staszica
w Łomży

 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły

na lata 2017 - 2020

Podstawy prawne:

     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 72)

     Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

     Konwencja o Prawach Dziecka

     Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu            i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)

  

Wstęp

   Przygotowując program wychowawczo profilaktyczny skupiliśmy się na dwóch filarach. Jednym   z nich są obowiązujące akty prawne, drugim przeprowadzona diagnoza sytuacji naszych uczniów  w różnych aspektach. Dokonana została również analiza mocnych i słabych stron szkoły we wszystkich dziedzinach.

Szczególnie istotne artykuły Ustawy Oświatowej dotyczą: definicji wychowania, zakresu działań w sferze dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej, powinności nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły.

Poniżej przytaczamy brzmienie poszczególnych artykułów w/w ustawy

Art. 1 pkt 3 wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

Art. 1 pkt 12 wzmacniane  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym

Art. 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 1 pkt 21 Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;

 Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  i rodziców.

       Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę oraz wychowanka; pozostające w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszanowaniu godności osobowej zarówno wychowawcy, jak i wychowanka); Š współdziałające w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka; Š Wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju, zaś wychowanek za korzystanie    z istniejących warunków w celu realizacji zadań rozwojowych.

       Diagnoza opiekuńczo –wychowawcza szkoły

Program wychowawczy powstał na bazie poprzedniego, obowiązującego do końca roku szkolnego 2016/2017 oraz badań diagnostycznych w zakresie sytuacji: dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, badań ankietowych dotyczących istniejących zagrożeń, obserwacji bieżącej sytuacji wychowawczej oraz opinii rodziców.

   Z badań wynika, że wielu naszych uczniów wychowuje się w rodzinach, gdzie jedno lub dwoje rodziców pracuje poza miejscem zamieszkania. Z oczywistych przyczyn osłabione jest oddziaływanie wychowawcze rodziców a także poczucie bezpieczeństwa dziecka. Stąd ogromna potrzeba większej stymulacji ze strony szkoły w rozwijaniu motywacji dzieci do nauki oraz optymalnym wspieraniu rodzin    w procesie wychowania i opieki.   Uczniowie nasi wyposażeni są w wiedzą o zagrożeniach nałogami tj. alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania oraz uzależnieniami związanymi z korzystaniem z Internetu czy gier komputerowych, nie zawsze jednak stosują w praktyce zasady korzystania z sieci.  Zdarza się, że narażają swoje bezpieczeństwo prezentując swój wizerunek, czy ujawniając swoje dane osobowe.

    Należy jeszcze wspomnieć o czynnikach wpływających na rozwój społeczny  i kulturowy naszych uczniów. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami różnego typu jak również dzieci przewlekle chore.

      Uczniowie nasi poprzez kontakt z tymi osobami  mają szansę na  integrację, głębsze poznanie trudności z jakimi się borykają, a przez to pełniejszy rozwój emocjonalno – społeczny.

       Naszymi uczniami są również dzieci uchodźców z Ukrainy i Czeczenii co pozwala na rozwijanie empatii wobec konieczności emigracji z rodzinnego  w wyniku konfliktów zbrojnych.

     Od lat działa w naszej szkole Koło Wnuka Sybiraka. Stąd kontakt z weteranami oraz zesłańcami na Syberię czy do Kazachstanu, którzy przekazują żywą historię i autentycznymi postawami patriotycznymi, co niezwykle owocnie wpływa na budowanie tożsamości narodowej i kulturowej.

   

            Założenia pracy wychowawczej szkoły

1.  Szkoła dba o harmonijny rozwój ucznia, a przede wszystkim o jego kompetencje intelektualne, emocjonalne, społeczne i duchowe.

2.  Atmosfera szkoły w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i higieny sprzyja efektywnej pracy.

3.  Stale podnoszone kompetencje kadry pedagogicznej sprzyjają realizacji stawianych zadań.

4.  Nauczyciele wspierają wychowawczą rolę rodziny, dzielą się swoją wiedzą                                    i doświadczeniem z rodzicami i opiekunami uczniów.

5.  Szkoła kształtuje u wychowanków poczucie godności, dumy narodowej i szacunku dla dorobku kultury i tradycji narodowej.

  

Model Absolwenta

      Założenia pracy wychowawczej mają na celu ukształtowanie człowieka dojrzałego           we wszystkich sferach: fizycznej, intelektualnej, społecznej i duchowej, zainteresowanego światem, przekonanego, że szczęśliwe życie, to życie oparte na chrześcijańskich wartościach i wolności wewnętrznej. To człowiek budujący dobre relacje z otoczeniem, odporny                  na manipulacje i naciski, mający na uwadze dobro wspólne a nie egoistyczne interesy. Pragniemy aby nasi wychowankowie byli uczciwymi, przyzwoitymi ludźmi, reagującymi            na zło i przejawy niesprawiedliwości, obywatelami, mądrymi, ofiarnymi, kompetentnymi w tym co robią i służący Ojczyźnie.

  

   Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami (opiekunami   prawnymi)

Rodzice mają prawo do:

- współuczestniczenia w życiu szkoły – współpracy podczas realizacji zamierzeń wychowawczych   i dydaktycznych,

- otrzymania pełnej informacji o wymaganiach stawianych uczniom przez szkołę we wszystkich dziedzinach i kształtowaniu tych wymagań – szczególnie w dziedzinie wychowania                              i profilaktyki,

 - uzyskania rzetelnych informacji o postępach w nauce i o zachowaniu                                              w uzgodnionych wcześniej terminach,

 - porad i konsultacji w przezwyciężaniu trudności w nauce i przezwyciężaniu problemów wychowawczych.

Tylko rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo i obowiązek przychodzić na spotkania ogólne oraz indywidualne z wychowawcą.

Cele i  zadania wychowawcze i profilaktyczne

-Š dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń – chociaż posiadanie informacji nie gwarantuje jeszcze ich wykorzystywania, to brak wiedzy z tego zakresu wyklucza możliwość wzięcia odpowiedzialności za własne wybory; Š

-  kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych – bowiem dostępność wszelakich dóbr konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby człowieka wymaga rozwijania mechanizmów samokontroli opartych na wartościach; Š

-  kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny) – ponieważ człowiek, który nie radzi sobie ze sobą, nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami zewnętrznego świata; Š

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny nastolatek (choć nie tylko on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem, do lapidarnej komunikacji wykorzystuje media elektroniczne, a realną bliskość zamienia na życie w świecie wirtualnym;

- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które okazują się bezcenne, mimo iż współczesny świat (także w sferze edukacji) nastawiony jest na rozwijanie myślenia i działania schematycznego (tzw. testomania), a nie samodzielnego i twórczego; Š

- rozwijanie więzi z grupą społeczną – coraz częściej mamy bowiem do czynienia z przypadkami izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji (tzw. rankingomanii) czy wymuszaniem na słabszych korzystnych dla siebie działań i rozwiązań (na każdym poziomie relacji);

 - uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma naturalną potrzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się osobą odpowiedzialną (czyli akceptującą skutki własnych wyborów i działań); Š

- rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny rozwój może zachodzić jedynie w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie – w środowisku dojrzałym; Š kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania i rozwijanie odpowiedzialności; Š

- wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju problemów.

Powinności nauczyciela:

Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:

 - poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez wychowanków oraz ich rodziców;

- wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;

 - wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;

-  motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;

- wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych struktur hierarchicznych;

- wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych wartości;

 - inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych;

 - wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.

Powinności ucznia:

- uświadomienie sobie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych w swoim życiu;

 -  poznanie istoty wartości, ich kategorii oraz znaczenia w życiu

- akceptacja świata wartości;

 -  rozwijanie w sobie potrzeby wyboru wartości i umiejętności kształtowania właściwej hierarchii;

 -  urzeczywistnianie we własnym postępowaniu właściwych struktur hierarchicznych;

-  trafne wartościowanie siebie w aspekcie urzeczywistniania wartości;

-  potrzeba działań animacyjnych w środowisku społecznym na rzecz urzeczywistniania wartości; przekonanie o słuszności tych działań, gotowość do ich podjęcia;

-  zaangażowanie w podejmowanie działań animacyjnych oraz wartościowanie ich efektów

 

Wychowawcy klas:

- dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

- wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

- prowadzą dokumentację;

- koordynują pracę wychowawczo -profilaktyczną w zespole klasowym;

- dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

- podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

- wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- integrują i kierują zespołem klasowym;

- wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania

uczniów;

- wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację

obowiązku szkolnego;

- promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

- inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

- współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie w ramach zespołów wychowawczych;

- współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

- współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem i pielęgniarką;

- współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno -pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

- koordynują organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zespole klasowym;

    Treści wychowawcze dla klas I – III

 1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami i regulaminami związanymi z bezpieczeństwem. Kształcenie umiejętności oceniania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.
 2. Zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu drogowym, przestrzeganie przepisów drogowych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulaminów związanych z bezpieczeństwem:

       - przepisów ruchu drogowego

       - przepisów przeciwpożarowych.

       - przepisów bhp

       - regulaminu wycieczek pieszych i autokarowych

 

 1. Kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie.
 2. Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do wszystkich uczniów,  a w szczególności do osób niepełnosprawnych.
 3. Właściwe reagowanie na potrzeby innych, w szczególności osób niepełnosprawnych i niesienie im pomocy.
 4. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych oraz właściwego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Właściwe zachowanie      w miejscach publicznych.
 5. Propagowanie zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 6. Przestrzegania umów dotyczących kultury zachowania, języka oraz schludnego wyglądu.
 7. Poznanie symboli narodowych, ich znaczenia oraz kształtowanie właściwej postawy  w stosunku do nich.
 8. Poznanie przeszłości i tradycji naszego miasta i regionu, ojczyzny.
 9. Zapoznanie z podstawową wiedzą historyczną na temat symboliki narodowej, z historycznym znaczeniem świąt narodowych, z życiem i twórczością  wielkich Polaków.

 

Treści wychowawcze dla klas IV – VIII

 
 1. Poznanie sygnałów alarmowych w szkole, planów ewakuacji.
 2. Wskazywanie miejsc, w których należy zachować rozwagę i ostrożność.
 3. Rozpoznawanie niebezpieczeństw grożących dzieciom -  jak się zachować i jak pomóc w niebezpieczeństwie? Zapoznanie uczniów z procedurami i ich przestrzeganie.
 4. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach   i sytuacjach.
 5. Poznanie zasad współżycia w grupie:

 - zawieranie znajomości

 - zachowanie się na lekcji, na przerwie, w czasie uroczystości szkolnych, na dyskotece

 - unikanie agresji i rozwiązywanie konfliktów – kształtowanie postawy asertywności

 1. Stosowanie zasad zachowania się wobec dorosłych:

 - rodziców i rodziny

 - nauczycieli

 - nieznajomych

       7. Stosowanie zasad kulturalnego zachowania się w życiu codziennym.     
8. Poznawanie problemów ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych.      
9. Rozpoznawanie przyczyn konfliktów na świecie, różnicowanie ludzi – uchodźcy we współczesnym  świecie.     
10. Poznanie uniwersalnych praw człowieka.     
11. Zapoznanie z ceremoniałem szkolnym.    
12. Badanie historii i tradycji mojej szkoły, miejscowości, ojczyzny, świata.    
13. Poznawanie zwyczajów naszych przodków - tradycje i obrzędy świąteczne   w naszych domach, święta narodowe – znaczenie uroczystości w życiu społeczeństwa.
     14. Angażowanie uczniów w akcje wolontariatu, pomoc ludziom dotkniętych ubóstwem, chorobą,  klęskami żywiołowymi.

      Treści dotyczące bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią:

1. Zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych,

      2. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu pracującego  z wykorzystaniem energii elektrycznej znajdującego się w naszym codziennym otoczeniu (szkoła, dom).      
3. Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,   
4. Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,    
5. Zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu,    
6. Zdobycie umiejętności stosowani a się do znaków i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń, zapoznanie z zasadami ruchu drogowego   
7. Zdobycie wiedzy i umiejętności posługiwania się Internetem – korzystanie z portali społecznościowych, zawieranie znajomości, ujawnianie danych osobowych, zamieszczanie własnych zdjęć, filmów, korzystanie z gier – stosownych do wieku.    
8. Korzystanie z mediów, poznanie ich funkcjonowania i możliwości manipulacji informacjami 

 

  Treści wynikające z promowania zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia

1.      Dostarczanie informacji na temat zgubnych skutków stosowania używek.

2.      Pokazanie możliwości zdrowego stylu życia, które daje radość i satysfakcję.

 3.   Propagowanie uprawiania sportu, jako formy spędzania czasu wolnego.

    4. Dostarczenie wiedzy nt. zdrowego odżywiania się.

   5. Organizowanie uczniom możliwości uczestnictwa w kulturze ( kino, teatr, muzeum).

   6. Organizowanie imprez szkolnych oraz wycieczek.  

Zadania wynikające z eliminowania zachowań agresywnych wśród uczniów

Analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji,

        7. Rozumienie uczuć i trosk innych osób,       
       8. Samoakceptacja-postrzeganie siebie w realnym świetle, rozpoznawanie swoich słabych i mocnych    stron.    
       9. Asertywność – reagowanie bez agresji, przedstawianie własnych opinii i odczuć bez narzucania ich innym.   

VII.  Metody i fomy pracy

- gry i zabawy,  - mini-wykład, prezentacja, - pokaz.- scenki rodzajowe,  - twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,  - treningi umiejętności,

- symulacje,       


- zajęcia i zawody sportowe

·   wycieczki krajoznawcze

·    wyjścia do kina, teatru, muzeum

·   imprezy klasowe i ogólnoszkolne

·  koła zainteresowań

·    narady klasowe

·  dyskusje

·   aranżowanie osobistych doświadczeń i odkryć.

·    akcje wolontariatu

·   festyny

·   projekcje filmowe

·   kiermasze charytatywne

·  scenki tematyczne

·   udział w rekolekcjach    

Ceremoniał szkolny

1.      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.      Ślubowanie klas pierwszych

3.      Zabawy andrzejkowe

4.      Bal Wszystkich Świętych

5.      Narodowe Święto Niepodległości

6.      Mikołajki

7.      Wigilia

8.      Bal karnawałowy

9.       Walentynki

10.  Obrzędy wielkanocne

11.  Święto 3 Maja

12.  Dzień Unii Europejskiej

13.  Dzień otwarty szkoły

14.  Uroczyste pożegnanie absolwentów.

15.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

X.                Ewaluacja programu

Ewaluacji dokonuje rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i samorządem uczniowskim na podstawie:

1) obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły (indywidualne karty obserwacyjne zakładane uczniom wymagającym szczególnych oddziaływań wychowawczych)

2) przeprowadzonych wśród uczniów,  ich rodziców  ankiet.

3) badanie fokusowe wychowawców klas I- VIII przeprowadzone w dwóch grupach – I-IV i V-VIII

copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka