Rodzice » Regulamin Rady Rodziców Dziś jest czwartek (2020-10-01)
Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 5

 im. Stanisława Staszica

w Łomży

 

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców

 § 1

1.Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, reprezentacja rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stanisława Staszica  w Łomży przyjmuje nazwę i posługuje się pieczątką podłużną  „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stanisława Staszica 18 - 400 Łomża, ul. Polna 40 a   tel. 862162038 fax 862166232.

2.      Rada Rodziców jest statutowym organem szkoły.

3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

Rozdział II

 Cele i zadania Rady Rodziców

                                                                          § 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1.  Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  Nr 5 im. Stanisława Staszica  w Łomży

2.    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3.    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

4.    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, 

5.    Oddziałowej Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,

6.    Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu,  członku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza Rady, Członka Rady,

7.    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,

8.    Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady,

9.    Konto główne – konto do prowadzenia wpłat i wypłat dotyczących działalności Rady Rodziców.

 

 

§ 3

 

1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły (reprezentacja rodziców uczniów poszczególnych klas wybieranych przez ogół rodziców każdej klasy) oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw.

 

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej funkcji Szkoły.

3.   Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów  i zadań Szkoły;

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad wykorzystywania tych funduszy; współuczestniczenie w organizacji pracy szkoły, a także  w planowaniu wydatków szkoły; 

c) udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w szkole oraz Samorządu Uczniowskiego;

d) podejmowanie działalności mającej na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły;

e) występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły lub organu nadzorującego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

f) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły i  Programu Profilaktyki; 

g) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

h) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art.34 ust.2 ustawy o systemie oświaty;

i) opiniowanie propozycji zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

j) wnioskowanie do dyrektora szkoły o odstąpienie od podziału oddziałów w klasach I–III w przypadku zwiększenia liczby uczniów w danym oddziale powyżej 2

k)  wyrażanie opinii na temat pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

l ) uczestniczenie  przynajmniej  jednego  przedstawiciela  w  komisji  konkursowej  na  stanowisko   Dyrektora Szkoły;

ł ) współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność szkoły.

 

Rozdział III


Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 4

 

 

1. Na pierwszym zebraniu rodziców w poszczególnych oddziałach wybierany jest przedstawiciel do Rady Rodziców.

2.  Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

3.  Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Szkoły wybiera  się spośród siebie:

a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ pracy reprezentujący Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora, innych organów szkoły, oraz na zewnątrz.

      b)Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5.   Prezydium Rady Rodziców składa się z trzech  członków: Przewodniczącego,   

Wiceprzewodniczącego i  Sekretarza.

a)   dopuszcza się powołanie Skarbnika spoza` członków Rady Rodziców, wymagane jest wówczas podjęcie oddzielnej Uchwały, która upoważnia taką osobę do pełnienia tej funkcji. Funkcja ta jest wykonywana nieodpłatnie.

7. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  osób:  Przewodniczącego  Komisji i  dwóch  Członków Komisji.
8. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi zebrania Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz szkoły. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności (może pełnoprawnie reprezentować Przewodniczącego Rady na zewnątrz szkoły).

 Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej zebrań.

 

10. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Oddziałowej Rady Rodziców z pełnionej funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu rodziców oddziału. Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.

 

§ 5

 

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia pierwszego spotkania rodziców z wychowawcami na początku każdego roku szkolnego, aż do dnia pierwszego spotkania rodziców z wychowawcami na początku kolejnego roku szkolnego.

2. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.

3. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

                                            

 Rozdział IV


  Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

§ 6

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych.

1.    Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

2.    Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3.    W wyborach rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4.    Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

5.    Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

6.    Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:

a) powołanie komisji skrutacyjnej,

b) przyjmowanie głoszeń kandydatur,

c) nadzorowanie przebiegu głosowania,

d) podanie wyników głosowania.

8. Zadania komisji skrutacyjnej:

     a) przygotowanie kart do głosowania,

     b) przeprowadzenie głosowania,

      c) policzenie  głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.

9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.

10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą  dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić   zgodę na kandydowanie.

12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych do głosowania kartach.

15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.

16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę  głosowania.

  1. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
  2. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący
     po podpisaniu , przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
  3. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący w szczególności:

1) reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,

2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

3) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej.

 

 

§ 7

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

2. Przewodniczącego Rady Rodziców wybiera się z przedstawicieli rad oddziałowych, którzy w głosowaniu  otrzymali najwyższą liczbę głosów.

3. Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może  przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.
4. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
5. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
6. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
7. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

8. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

      9. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

      10. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

    11. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał   największą  liczbę głosów

     12. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców  rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

      13. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 8

    1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.

 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

    3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

  4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców:

          1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

          2) przeprowadzenie głosowania,

          3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

5. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

6. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na  kandydowanie.

   7.Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.                      

  8. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.  

9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy   przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 

 

Rozdział V   

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

 

§ 9

             1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

             a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

             b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

 c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu  porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania, na  co  najmniej  7  dni  przed   zaplanowanym terminem spotkania po uzgodnieniu terminu  z dyrektorem szkoły. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  przewodniczący może zwołać zebranie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu.

  Członkowie Rady  Rodziców  otrzymują na  zebraniu  lub wcześniej drogą  elektroniczną projekt porządku obrad,                                  

d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium, składanie okresowych sprawozdań z  działalności na ogólnym zebraniu rodziców,

            e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok  szkolny,

            f) przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi spraw    sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych  przez Radę Rodziców,

             g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

             h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

 i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

             j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.

             k) przechowywanie protokołów, uchwał, dokumentacji  księgowo-finansowej, faktur, umów,itp.

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

            3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

              a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

             b) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

             c) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

             d) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

             4. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

             a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,

             b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb,

             c) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

§ 10

1   Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1 ) Członek Rady Rodziców ma prawo do:

                    a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

                    b) składania wniosków i projektów uchwał,

                    c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

                    2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a)      czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)      nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)      realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

      d)    nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się  z protokołem  i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 11

1.      Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

2.      Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3.      Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.      Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.      Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

                                                                      

                                                              

                                                                           Rozdział VI


                                                                      Komisja Rewizyjna

                                                                                  § 12

 

    1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Rady Rodziców.   

    2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków, którzy nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

    3. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się na zebraniu ogółu rodziców.

    4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok - istnieje możliwość wyborów uzupełniających.

    5. Celem działania  Komisji  Rewizyjnej  jest  kontrola  stanu  finansowego  i  sposobu wydawania  środków  finansowych,  zasadność  wydatkowania zgromadzonych środków, jak i również kontrola całokształtu działalności merytorycznej Rady Rodziców. Wyniki  swej kontroli, spostrzeżeń  Komisja  Rewizyjna może przedstawić ustnie (pisemnie) na zebraniach Rady Rodziców.

 

                                         Rozdział VII

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy

§ 13

             1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

             2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

             3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

             a) w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

             b) w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

            4. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

 

§ 14

            1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

            2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

 

§ 15

       1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

       2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

       3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 16

1.      Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział VIII

Dokumentowanie zebrań

§ 17

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 18

1.      Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.      Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3.      Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

4.      Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

1.      numer i datę zebrania,

2.      numery podjętych uchwał,

3.      stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

4.      wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

5.      zatwierdzony porządek zebrania,

6.      stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

7.      przebieg zebrania,

8.      treść zgłoszonych wniosków,

9.      podjęte uchwały i wnioski,

10.  podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 19

1.      Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2.      Protokoły oraz uchwały z zebrań Rady Rodziców przechowuje Przewodniczący w księdze protokołów, który jest odpowiedzialny za ich przechowywanie.

3.      Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

 

 

                     Rozdział IX

Plan pracy Rady Rodziców i jej organów

 

§ 20

 

1.    Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku (wrzesień, czerwiec).

2.    Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców, z co najmniej 1 klasy, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej. Wymienione szkolne organy składają wniosek do Prezydium Rady Rodziców za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

3. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami Rady Rodziców, na którym prezentowane jest sprawozdanie roczne. Komisja Rewizyjna może zbierać się także  z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.

 

4.  Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i muszą być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców, Dyrektorowi Szkoły oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział X

Fundusze Rady

 

§ 21

 

1.    Rada ma wydzielone konto bankowe zwane kontem głównym, do którego upoważniony jest Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

 

§ 22

 

1.    Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie budżetowym.

2.    Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które są zgodne z działalnością statutową szkoły.

 

§  23

 

1.    Rada Rodziców gromadzi fundusze na koncie głównym z następujących źródeł:
 a) dobrowolne składki rodziców;

 b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady Rodziców;

 c)  z innych źródeł;

 2.    Wysokość składki ustalana jest przez Radę Rodziców na pierwszym zebraniu plenarnym.

3.    Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie opracowanego przez Radę Rodziców, na początku każdego roku szkolnego, planu wydatków.

4.    Środki pochodzące ze składek rodziców z konta głównego mogą być wydatkowane na następujące cele:

a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub międzyszkolnym (olimpiady, konkursy, festyny, okolicznościowe uroczystości szkolne i inne);

b)    nagrody dla uczniów;

c) zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu technicznego do pracowni przedmiotowych, w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych;

d)    dofinansowanie wyposażenia szkoły;

e)       pomoc dla dzieci w sytuacjach szczególnych. 

 

§ 24

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)  Dyrektor

2)  Nauczyciele

3)  Pedagog, logopeda

4)  Pielęgniarka szkolna

5)  Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

§  25

 

1.    W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły, Prezydium Rady Rodziców może zaprosić na swoje zebranie Dyrektora oraz przedstawicieli  pozostałych organów Szkoły lub instytucji współpracujących ze szkołą .

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w  regulaminie.

 

3.  Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą zostać odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanawiają ich odwołać.

 

§ 26

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców używa pieczątki: „ Przewodniczący Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży”

 

§ 27

 

1.  Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców na zebraniu plenarnym 24 września 2015r. i  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                 Dyrektor szkoły

   Magdalena Walewska                                        Małgorzata Pietrusewicz

 

 

copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka