RodziceDziś jest poniedziałek (2017-05-29)
Rodzice

 

                                                                                                                        Łomża, 17.03.2017 r.

Ważna informacja !

Drodzy Rodzice

Pojawiła się w Internecie gra  o nazwie „ Niebieski Wieloryb”. Gra ta jest bardzo niebezpieczna
dla dzieci. Korzystanie z niej prowadzi do samookaleczeń i prób samobójczych. Proszę o szczególną wrażliwość w tej kwestii i kontrolę korzystania przez Wasze dzieci z mediów elektronicznych.

 

 

                

Relacja z wydarzenia

Łomża, 30.05.2016 r.

 

 

Przedstawienie teatralne

„Bajeczno-mleczne przygody księżniczki Klementyny”

 

    30 maja br. do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży zawitała Księżniczka Klementyna, by wprowadzić dzieci w świat bajeczno-mlecznej krainy, gdzie kot jest super bohaterem i ratuje myszy, a granicą możliwości jest tylko własna wyobraźnia.

                            

 

                            

                             

      Przedstawienie, realizowane w ramach projektu „Mamy kota na punkcie mleka”, spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez dzieci, które bardzo chętnie zaangażowały się w spektakl, odpowiadając na pytania, ucząc się specjalnie na ten cel przygotowanej piosenki i wspierając Księżniczkę Klementynę w jej problemach. Na zakończenie spektaklu dzieci otrzymały upominki, których celem było wzmocnienie przekazu przedstawienia i zachęcenie do codziennego picia mleka.

     Przedstawienie miało formę krótkiej, zabawnej inscenizacji, w której zagrało trzech aktorów wcielając się w dwie postaci żywego planu oraz cztery lalki teatralne. „Niedaleko, gdzieś na świecie żyli Państwo Ecie-Pecie, choć nazwisko dziwne mieli, król z królową bardzo chcieli, by ich córka Klementynka  - bardzo wiotka z niej dziewczynka, już od mleka nie stroniła i choć mały łyk wypiła (...) – tak zaczęła się sztuka teatralna, podczas której przez 45 minut uczniowie poznali historię królewny Klementyny, która stroniła od mleka, przez co osłabła i spotkały ją niesamowite przygody. Barwne postaci i ciekawa scenografia tworzyły całość zaskakującą nowoczesną formą i pomysłem inscenizacyjnym. „Nieprzewidywalne zwroty akcji, niecodziennie rozwiązania, zaskakujące możliwości - „Mleczno-bajeczne przygody księżniczki Klementyny”  to opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie” – podkreśla Anna Żebrowska, reżyserka spektaklu i odtwórczyni jednej z głównych ról.

      Czy królewnie Klementynie udało się wyjść cało z opresji? Czy kot może uratować mysz i zostać super bohaterem? Po co dzieci mają pić mleko? Czy mleko zawsze musi być białe? Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży już znają odpowiedzi na te pytania – czas ruszyć dalej w Polskę.

    Przedstawienia pt. "Bajeczno-mleczne przygody księżniczki Klementyny" realizowane są  w ramach projektu "Mamy kota na punkcie mleka", który wdraża Polska Izba Mleka, we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
    W ramach projektu zostanie zorganizowane ponad 20 takich przedstawień, których celem jest edukacja dzieci w zakresie spożywania mleka i produktów mlecznych.Projekt finansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.

                                                 

Informacje o programie „Mamy kota na punkcie mleka” można znaleźć na stronie: http://www.kochammleko.pl/.

 

 

Kontakt dla mediów:

Anna Zakrzewska
azakrzewska@prownia.pl
tel. 606170116 

Zarządzenie nr 09/15/16

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 im S. Staszica w Łomży


Na podstawie art. 20 c ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

( Dz.U. z 2015 r. ,poz.2156) zarządzam, co następuje:

§1


Przeprowadza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5
im. S. Staszica w Łomży, na rok szkolny 2016/2017,dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża, według następujących zasad:


1.Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Łomża.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta Łomża,niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym,na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata; rodzeństwa kandydata

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ustala się, że powyższe kryteria brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość ( po 1 pkt.)


§2


Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące dokumenty:


Kryterium

Dokumenty potwierdzające

Wielodzietność rodziny kandydata

Odpisy skrócone aktów urodzenia, Karta Dużej Rodziny

Niepełnosprawność kandydata

Kserokopie orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenia rodzica

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kserokopie wyroków sądowych


§3


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap.


§4


Podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria i ich wartość punktową ( podstawa prawna : Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 22/VI/15 z 25 lutego 2015 r.):

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących – 64 pkt.

2) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica
w Łomży- 32 pkt.

3) kandydat, którego rodzice mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy dla osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łomży – 8 pkt.


§5


Do potwierdzenia kryteriów wymienionych w §4 ustala się następujące dokumenty:


Kryterium

Dokumenty potwierdzające

Kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących

Oświadczenie

Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica
w Łomży

Wewnętrzne dokumenty szkoły

Kandydat, którego rodzice mieszkają w Łomży
i rozliczają podatek dochodowy dla osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łomży


Oświadczenie


§6


Ustala się następujące zasady przeprowadzania rekrutacji:

1. Rodzice, którzy korzystają z komputera wypełniają w systemie informatycznym wniosek
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, drukują wypełniony wniosek
i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.

2. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.

3.Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w §2 i §5, stwierdzające spełnienie kryteriów.

4. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. Na podstawie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego.

§7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży oraz na stronie internetowej szkoły.
Zarządzenie nr 10/15/16

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5
im. S. Staszica w Łomży w roku szkolnym 2016/2017


Na podstawie art. 20 e ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 2014 r. poz.811 tekst jednolity) zarządzam, co następuje:


§1


Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.


§2


1.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza miastem Łomża,mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

2. Ustala się kryteria przyjęć do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży i wartość punktową tych kryteriów dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5
im. S. Staszica w Łomży ( podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 177/ XXII/ 16
z 24 lutego 2016 r.):


L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

5

2.

Niepełnosprawność dziecka.

4

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

3

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

2


3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:


L.p.

Kryterium

Rodzaj dokumentu

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Wewnętrzne dokumenty szkoły

2.

Niepełnosprawność dziecka.

Kserokopia orzeczenia

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

Oświadczenie rodziców

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodziców


 

§3


Ustala się następujące zasady przeprowadzania rekrutacji:


1. Rodzice wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i po podpisaniu składają go w sekretariacie szkoły.

2.Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży do wniosku dołączają dokumenty wymienione w §2 pkt. 3, stwierdzające spełnienie kryteriów.

3. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

5. W przypadku wolnych miejsc, wniosek o przyjęcie dziecka, zamieszkałego poza obwodem
SP nr 5 w Łomży do klasy pierwszej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. Na podstawie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

7.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci spoza obwodu, przyjętych
i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej
nr 5 im. S. Staszica w Łomży oraz na stronie internetowej szkoły. 

„Przedszkole w szkole”

 

    Od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży utworzone zostaną dwa dziesięciogodzinne oddziały przedszkolne.

 

  • Zajęcia od 700 do 1700
  • Nauczanie, wychowanie poprzez zabawę
  • Praca nauczyciela wspierana przez pomoc nauczyciela
  • Zajęcia w salach znajdujących się na parterze szkoły
  • Możliwość zapewnienia za odpłatnością trzech posiłków /śniadanie, obiad, podwieczorek/, zgodnie z potrzebami rodziców
  • Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej pięciu godzin – bezpłatny
  • W organizacji oddziału przedszkolnego nie są przewidziane ferie zimowe i letnie, zalicza się je do placówek nieferyjnych /zasady obowiązujące w przedszkolu/

 

 

                                                             Dyrektor Szkoły
                                                        Małgorzata Pietrusewicz

 

Przekaż 1% podatku dla SP 5 w Łomży
Numer KRS: 0000031762

Niezbędne jest wpisanie
w pozycji: Informacje uzupełniające

112400000950, SP 5 w Łomży


Konkurs WORD trwa !           

        Zapraszamy wszystkich rodziców i  przyjaciół szkoły do dokonywania
przeglądu aut w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD w Łomży ze
wskazaniem na Szkołę Podstawową nr 5 w Łomży.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2015/2016

  2 listopada 2015 r. (poniedziałek)
  4 stycznia 2016 r. (poniedziałek)

  5 stycznia 2016 r. (wtorek) 
  5 kwietnia 2016 r. (wtorek) - ogólnopolski sprawdzian
                                             klas szóstych
  2 maja 2016 r. (poniedziałek)
  27 maja 2016 r. (piątek)
 


Przekaż 1% podatku dla SP 5 w Łomży
Numer KRS: 0000031762

Niezbędne jest wpisanie
w pozycji: Informacje uzupełniające

112400000950, SP 5 w ŁomżyKonkurs WORD trwa !           

Zapraszamy wszystkich rodziców i  przyjaciół szkoły do dokonywania przeglądu aut
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD w Łomży ze wskazaniem na Szkołę Podstawową nr 5 w Łomży.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2013/2014

  31 października 2013r. (piątek)
  2 stycznia 2014r. (czwartek)
  3 stycznia 2014r. (piątek)
  1 kwietnia 2014r. (wtorek) - ogólnopolski sprawdzian klas szóstych
  2 maja 2014r. (piątek)
  20 czerwca 2014r. (piątek)
 Szanowni Państwo,

 
      Z przyjemnością zawiadamiamy, że Państwa Szkoła została doceniona przez rodziców na portalu rodzinnym Familie.pl. Dzięki ich głosom zajęliście Państwo pierwsze miejsce w województwie podlaskim 
w plebiscycie „Najlepsza Podstawówka wg Familie.pl”.
       Z tej okazji przesyłamy Państwu wyrazy uznania oraz pamiątkowy dyplom.
       Jednocześnie informujemy, że już we wrześniu 2010 na portalu Familie.pl rozpocznie się kolejna edycja rankingu placówek dla dzieci.
Zachęcamy do odwiedzenia FAMILIE.pl
  
 
                                                                                 Z poważaniem,
                                                                          Redakcja Portalu Familie.pl

 


 


                          
 

copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka