AktualnościDziś jest piątek (2018-05-25)
Aktualności

78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

8. Rocznica Katastrofy pod Smoleńskiem
                     
                            Pamiętamy        
        
   Pierwszy Dzień Wiosny w SP 5

          Młodzież Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży z radością powitała wiosnę. Uczniowie z  zapałem rywalizowali ze sobą w wielu konkurencjach sportowych, tanecznych i plastycznych. Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy. Wybrano też najpiękniejszą Wiosenkę. Radości nie było końca. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża
na rok szkolny 2018/2019

 
I miejsce w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English is cool”

 

28 lutego w szkole Podstawowej nr 7 odbył się II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego pod nazwą "English is cool" skierowany do uczniów klas VI.  Trzyosobowe  grupy ze Szkoły Podstawowej nr 1, 5, 7, 9 oraz 10 rozwiązywały zespołowo zadania leksykalno-gramatyczne, odpowiadały na pytania dotyczące kultury krajów anglojęzycznych oraz wykonywały zadania związane ze słuchaniem tekstu ze zrozumieniem. Ciekawą i jednocześnie zabawną częścią konkursu okazały się kalambury.

Po sprawdzeniu prac, jury wyłoniło zwycięską szkołę. Nasi reprezentanci- Michał Chrostowski z kl. VI c, Weronika Łada z kl. VI a oraz Wiktor Pawelec z kl. VI c zdobyli I miejsce.

Cieszymy się ze zwycięstwa naszych uczniów, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

 
WALCZYLI DLA NAS, ZAWALCZMY DLA NICH!

 

       Młodzież Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną „Paczka dla Bohatera”, mającą na celu pomoc Kombatantom.

       Zebrane produkty żywnościowe, artykuły chemiczne oraz własnoręcznie wykonane kartki
z życzeniami zostały przekazane Bohaterom z terenu miasta Łomży i okolic.
                              „To właśnie tego wieczoru…”

 

 

       W sobotnie popołudnie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Związku Niewidomych - Zarząd
w Łomży poprzedzone uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Homilię wygłosił Ks. Proboszcz Jerzy Abramowicz.

      Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży przedstawili Bożonarodzeniowe Jasełka, które pozwoliły na wspólne duchowe przeżywanie narodzin Dzieciątka Jezus, oczekiwanego z otwartym sercem pełnym Nadziei i Miłości przez wszystkich ludzi.


                    


                    


                     


                     


                      

Projekt Erlaubnisreise Deutsch

         Uczniowie klasy VIIa:

 Michał Bałazy,

 Radosław Borawski,

 Julia Brulińska,

 Natalia Chrostowska,

 Kamil Kraszewski,

 Paula Olszyńska,

 Maciej Orłowski

 Krystian Szeligowski

    wzięli udział w projekcie Erlaubnisreise Deutsch "Z niemieckim w drogę" organizowanym przez Goethe Institut i Lektorklett pod szkolną opieką p. Renaty Wysockiej. W ramach projektu wykonana została konkursowa kartka z pozdrowieniami, oczywiście po niemiecku. Za wzięcie udziału w projekcie otrzymaliśmy zestawy gier o tematyce: podróżowanie
i turystyka.

     Szczególne podziękowania dla tryskającej pomysłami Julki oraz Natalii i Michała za przygotowanie oprawy od strony informatycznej i ogromne zaangażowanie w pracę projektową. 

Informacja na temat dostosowania pracy szkoły do nowego ustroju szkolnego

Informuje, iż od 1 września 2017 r.:

·         sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży,

·         uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej,

·         uczniowie klasy VI obecnej sześcioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/17 podlegają promocji do klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

·         nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego będzie realizowana w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I, IV i VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

·         w szkołach będzie realizowany program wychowawczo-profilaktyczny.Zarządzenie nr 09/15/16

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 im S. Staszica w Łomży


Na podstawie art. 20 c ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

( Dz.U. z 2015 r. ,poz.2156) zarządzam, co następuje:

 

§1


Przeprowadza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5
im. S. Staszica w Łomży, na rok szkolny 2016/2017,dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża, według następujących zasad:


1.Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Łomża.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta Łomża, niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;rodzeństwa kandydata

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ustala się, że powyższe kryteria brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość ( po 1 pkt.)


§2


Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące dokumenty:


Kryterium

Dokumenty potwierdzające

Wielodzietność rodziny kandydata

Odpisy skrócone aktów urodzenia, Karta Dużej Rodziny

Niepełnosprawność kandydata

Kserokopie orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenia rodzica

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kserokopie wyroków sądowych


§3


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap.


§4


Podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria i ich wartość punktową
( podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 22/VI/15 z 25 lutego 2015 r.):

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących – 64 pkt.

2) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica
w Łomży- 32 pkt.

3) kandydat, którego rodzice mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy dla osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łomży – 8 pkt.


§5


Do potwierdzenia kryteriów wymienionych w §4 ustala się następujące dokumenty:


Kryterium

Dokumenty potwierdzające

Kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących

Oświadczenie

Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica
w Łomży

Wewnętrzne dokumenty szkoły

Kandydat, którego rodzice mieszkają w Łomży
i rozliczają podatek dochodowy dla osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łomży


Oświadczenie


§6


Ustala się następujące zasady przeprowadzania rekrutacji:

1. Rodzice, którzy korzystają z komputera wypełniają w systemie informatycznym wniosek
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, drukują wypełniony wniosek
i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.

2. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.

3.Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w §2 i §5, stwierdzające spełnienie kryteriów.

4. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. Na podstawie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego.

§7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży oraz na stronie internetowej szkoły.
Zarządzenie nr 10/15/16

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5
im. S. Staszica w Łomży w roku szkolnym 2016/2017


Na podstawie art. 20 e ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 2014 r. poz.811 tekst jednolity) zarządzam, co następuje:


§1


Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.


§2


1.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza miastem Łomża,mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

2. Ustala się kryteria przyjęć do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży i wartość punktową tych kryteriów dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5
im. S. Staszica w Łomży ( podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 177/ XXII/ 16
z 24 lutego 2016 r.):


L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

5

2.

Niepełnosprawność dziecka.

4

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

3

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

2


3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:


L.p.

Kryterium

Rodzaj dokumentu

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Wewnętrzne dokumenty szkoły

2.

Niepełnosprawność dziecka.

Kserokopia orzeczenia

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

Oświadczenie rodziców

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodziców


§3


Ustala się następujące zasady przeprowadzania rekrutacji:


1. Rodzice wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i po podpisaniu składają go w sekretariacie szkoły.

2.Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży do wniosku dołączają dokumenty wymienione w §2 pkt. 3, stwierdzające spełnienie kryteriów.

3. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów przyjmuje się,że dziecko nie spełnia danego kryterium.

5. W przypadku wolnych miejsc, wniosek o przyjęcie dziecka, zamieszkałego poza obwodem
SP nr 5 w Łomży do klasy pierwszej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. Na podstawie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

7.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci spoza obwodu, przyjętych
i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży oraz na stronie internetowej szkoły 

ZARZĄDZENIE nr 1/2014/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży

z dnia 01 września 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. S. Staszica w Łomży;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
 w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. S. Staszica w Łomży;

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę M. Łomża.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia ( użyczenia ) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
 i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa
i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§5

1. Po    zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 1 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 §6

1. Uczniowie   są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców

z niniejszym zarządzeniem.

§8

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej .

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Szanowni Rodzice


        Ogólnopolskie statystyki pokazują, że 52 procent polskich internautów   w wieku od 12 do 17 lat zetknęło się w Internecie z przemocą werbalną. Kolejnych 47 procent doświadczyło wulgarnego wyzywania, a 21 procent – poniżania, ośmieszania lub upokarzania.
W przypadku 16 procent internautów w tej grupie wiekowej mamy do czynienia z przykładami bicia, szantażowania lub straszenia. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby
zabezpieczyć nasze dzieci przed takimi sytuacjami.
          W związku z powyższym podajemy Państwu przydatne strony, które pomogą nam wspólnie zmierzyć się z tymi problemami:
www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl, www.dzieckowsieci.pl,
www.sieciaki.pl, www.przedszkolaki.sieciaki.pl,
www.helpline.org.pl, www.dbi.pl, www.safeinternet.pl
         Zapraszamy do korzystania z podanych i innych stron internetowych.


      Informujemy, że od stycznia bieżącego roku został uruchomiony ogólnopolski, bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 0-800-12-12-12.
 
Inne przydatne numery:
 
116-111 – bezpłatny, ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
                 Fundacji „Dzieci Niczyje”
(0 86) 216-98-20 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży
(0 86) 473-54-98 - Biuro Porad Obywatelskich w Łomży
(0 86) 216-42-60 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 Prowadzenie strony:

Barbara Turowska

Anna Chmielewska

Zdjęcia:
Marzena Anna Chętnik
copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka